Home > XL-files > WEBLOGS > Levensgevaarlijk ongebonden asbest in product

 
2012-04-16,Levensgevaarlijk ongebonden asbest in product
Levensgevaarlijk ongebonden asbest in product, Inspectie onderneemt geen actie

"Ik wensballon u ook het asbeste"
of hoe u, de consument niet beschermd wordt


Op 16 maart 2012 stond het onderstaande bericht in diverse media:

DEN HAAG - Ruim 60.0000 Chinese wensballonnen van twee importeurs zijn uit de handel gehaald omdat er asbest in de koorden zit. Dat meldde de Inspectie Leefomgeving en Transport vrijdag. Wensballonnen zijn een soort mini-heteluchtballonnen die worden opgelaten bij feestelijke gebeurtenissen. De ballonnen worden meestal via internet verkocht, aldus de inspectie. Deze ballonnen zijn schadelijk voor de gezondheid van degenen die ze oplaten. Ook zijn ze schadelijk voor de natuur, waar ze na hun vlucht in terechtkomen.


==== einde bericht ====


Gezien de historie van asbest een zorgwekkend bericht. Gezien de wet- en regelgeving rond om productveiligheid een zeer vreemd bericht. Het is een vreemd bericht omdat het geen enkele informatie bevat die nuttig kan zijn om vast te stellen of iemand wellicht een wensballon heeft die asbest bevat. Geen artikel nummer, geen foto van de verpakking, geen referentie naar de leverancier. Dit was voor mij aanleiding om contact te zoeken met de inspectiedienst van het betreffende ministerie, ILENT.

Op 19 maart krijg ik keurig bericht van een inspecteur die de zaak behandelt. Hij meldt mij via de e-mail het volgende:
- Om welke bedrijven het gaat.
- Dat het gaat om de periode tot 23-12-2011 respectievelijk 16-02-2012
- Dat de artikelen die nog niet verkocht zijn retour moeten.
- Dat e.e.a. aan het licht is gekomen dankzij "het Europese handhavingsnetwerk"
- Dat door ILT procesverbaal wordt opgemaakt en ten slotte dat er geen retouractie komt richting particulieren

Ik had in mijn schrijven tevens gevraagd of er geen bijzondere maatregelen zijn genomen bij het inzamelen van de retourgoederen. Het gaat namelijk om "ongebonden" asbest en men moet eigenlijk veronderstellen dat daar waar de productie heeft plaatsgevonden eigenlijk alles besmet zou kunnen zijn. Hij is echter andere mening toegedaan.

Uit de hierop volgende correspondentie blijkt dat de melding is binnengekomen via de Europese werkgroep REACH (gaat over gevaarlijke en verboden stoffen) via de lidstaten Tsjechië en Cyprus. Op mijn vraag of er een melding zal worden gedaan bij het Europese recall-platform in Engeland wordt aangegeven dat dit via een ander ministerie zal plaatsvinden via de inspectiedienst NVWA. Deze beheren de zogenaamde RAPEX-meldingen. Er is eerder vanuit Engeland een melding geweest van een wensballon met asbesthoudend draad op dit platform. Op dit moment, 3 april, heeft deze melding nog niet plaatsgevonden. Tevens wordt aangeven dat het MT van het ILT er voor heeft gekozen niet de namen van de betrokken bedrijven publiekelijk te maken.

Dan volgt er een mededeling die mij nog meer verontrust: "Met het openen van de verpakking is bedoeld dat er asbest vrij kan komen bij het openen van de plastic verpakking waar de ballon in is verpakt." Met andere woorden het gevaar ontstaat al bij het openen van de verpakking. Op dit moment lijkt het erop dat het MT van het ILT niet of onvoldoende op de hoogte is van de wijze waarop de inspectiedienst NVWA al jaren handhaaft. Ik bel met de betreffende inspecteur van het ILT en ik krijg de contact informatie van de betreffende persoon van het MT van de ILT. Tevens informeer ik mijn contactpersoon bij het NVWA over deze zaak en mijn zorg en ik geef aan dat ik het ILT op hun spoor zal zetten.

De verbinding ILT en NVWA zorgt niet voor een constructieve beweging. Het is 26 maart en ik stuur een e-mail aan de betreffende persoon van het MT van de ILT en deel opnieuw mijn zorg. Ik verwijs tevens naar de mij bekende werkwijze van de NVWA die voor mindere zaken meer daadkracht heeft getoond.

Op 28 maart krijg ik hierop antwoord en dan breekt mijn klomp. De ILT heeft aan de bedrijven gevraagd of zij akkoord zijn met het vermelden van hun naam in het persbericht. Een van de bedrijven heeft aangegeven dat zij hier bezwaar tegen hebben. Toen is besloten om deze namen niet op te nemen in het persbericht. Ik citeer: "Wel is intern afgesproken dat wanneer pers of publiek, naar aanleiding van het persbericht, zouden gaan informeren op welke wijze de asbesthoudende wensballonnen te herkennen zouden zijn, de namen van de betreffende bedrijven wel zouden worden doorgegeven."

Ik heb de betreffende persoon nogmaals uitvoerig op de hoogte gebracht van de betreffende Europese wetgeving die ten grondslag ligt aan het beschermen van de consument tegen risico's van producten. Er is een helder document over hoe een risicoanalyse uit te voeren en er is een meldingsprocedure. Het initiatief voor deze analyse en procedures ligt bij de ondernemer. Daarnaast zijn er voldoende instrumenten voor de overheid om het initiatief naar zich toe te trekken indien de casus dat vereist.

Het is inmiddels 16 april. Ik heb ook het MT van de NVWA ingelicht over het uitblijven van acties en reacties door het MT van het ILT. Wij als consument moeten beschermd worden. Ik heb tevens aangegeven dat mijn geduld op is en ik het over een andere boeg ga gooien. Dit is de andere boeg:
Ik stel voor dat u op dit moment de moeite neemt om het ILT te verzoeken u te informeren over:
- de betreffende bedrijven.
- hoe u de betreffende producten kunt herkennen
- hoe u van het betreffende product af moet komen.
Doet u dit via het formulier op http://www.ilent.nl/contact/contactformulier.aspx onder vermelding asbest wensballon

Daarnaast verzoek ik u andere consumenten op de hoogte te brengen van deze zaak en dit bericht. Zit u op twitter dan is het #asbestinwensballon. Zet dit op twitter!

Namens andere consumenten bedankt.

@casparterhorst

(16 april 2012)


Voetnoot 1:

Het is overigens ook zeer verontrustend om vast te stellen dat alle media op 16 maart het betreffende persbericht hebben overgenomen zonder daarop inhoudelijk te reageren. Zelfs het woord "asbest" is geen trigger. Dit terwijl er voldoende aanleiding voor is. Zo is recentelijk de eigenaar van het bedrijf Eternit veroordeeld tot een zeer zware straf. Tevens heeft het Ministerie ILENT zelf ook vele pagina's over het onderwerp asbest. Daarnaast kent iedereen de foto's van mensen die asbest opruimen en die dat doen in speciale pakken vanwege het gevaar. Sterker nog, diverse media heeft er wel "passende" foto's met teksten als "gevaar asbest" en dergelijke erbij geplaatst.


Voetnoot 2:

Asbest is een van de stoffen die genoemd worden in de zogenaamde REACH wetgeving en wel in de categorie SVHC (Substances of Very High Concern). Dit zijn de zogenaamde CRM stoffen, Stoffen kunnen ingedeeld zijn als Carcinogeen (kankerverwekkend) en/of Mutageen (veranderingen in erfelijke eigenschappen inducerend) en/of Reproductie toxisch (schadelijk voor de voortplanting of het nageslacht). Zie voor meer informatie:

http://www.rivm.nl/rvs/Gevaarsindeling/CMR

http://www.rivm.nl/rvs/Gevaarsindeling/Eindresultaat?groep=gevaarsindeling&waarde=asbest&lijst=cmrstoffen&veld=substancename_tagged

http://esis.jrc.ec.europa.eu/clp/ghs/subDetail.php?indexNum=650-013-00-6&subLang=NL